Jak się przygotować

nwmj_eksport_elementow_do_www_ikona_koperta

Dostarczenie materiałów

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z Notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej.

Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (przygotowanie projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz znacząco usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w Kancelarii.

Dokumenty można przesłać wcześniej mailem, faxem lub dostarczyć osobiście.

nwmj_eksport_elementow_do_www_ikona_ludzik

Potwierdzenie tożsamości

Przy dokonywaniu czynności notarialnej Notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów:

 • dowód osobisty
 • paszport
 • karta pobytu

Uwaga: Przed czynnością należy upewnić się, że termin ważności tych dokumentów nie upłynął, zaś zawarte w nich dane są prawidłowe i aktualne (np. adres zameldowania, noszone nazwisko, wymienione są wszystkie imiona danej osoby).

W przypadku, gdy stroną czynności ma być podmiot inny niż osoba fizyczna (np. spółka), konieczne jest również stwierdzenie tożsamości tego podmiotu, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, np.: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

nwmj_eksport_elementow_do_www_ikona_lupa

Dane stron

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

 1. osoby fizyczne
  • imiona,
  • nazwiska,
  • imiona rodziców,
  • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
  • PESEL,
  • NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  • stan cywilny,
  • adres zamieszkania,
 2. podmioty inne niż osoby fizyczne, dane osoby lub osób, działających w imieniu podmiotu, to jest:
  • imiona,
  • nazwiska,
  • imiona rodziców,
  • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • określenie charakteru, w jakim działa dana osoba (np. pełnomocnik, członek zarządu, wspólnik) oraz dane podmiotu, który jest stroną czynności tj: pełna nazwa/firma, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki/statut (aktualny tekst jednolity umowy spółki/statutu)